Regulacje prawne

Prawo odpadowe w EU oraz limity emisji gazów 

Prawo to opublikowane jest na stronie Prawo obowiązujące w EU. Linki:

Artykuł 7 oraz 11 reguluje dopuszczalną wartość emisji oraz sposób jej pomiarów.  Wymagane jest zainstalowanie na kominie ciągłego, automatycznego systemu monitorującego gazy odlotowe. Wymagane prawem pomiary powinny przeprowadzane być co 30 min oraz przedstawiane także jako średnia dobowa. Wartości dopuszczalne emisji gazów w odstępach półgodzinnych oraz dobowych regulowane są prawem UE.

Instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów projektowane są według podanych średnich charakterystyk mieszaniny odpadów oraz obowiązujących restrykcyjnych dopuszczalnych wartości emisji. Wartości emisyjne zależą także od obsługi spalarni. Operator instalacji odpowiedzialny jest za utrzymanie właściwych parametrów chemicznych mieszaniny odpadów (np. odpady nie powinny zawierać więcej niż 2% chloru).

Możliwe jest zaprojektowanie instalacji z dużym marginesem tolerancji lecz konsekwencją tego będą wysokie koszty obsługi, co wpłynie na cenę świadczonej usługi utylizacyjnej.

Masz więcej pytań?
Podziel się nimi na naszym forum...


Opłata Marszałkowska

Od stycznia 2008 roku wzrosnąć ma ponad pięciokrotnie opłata marszałkowska - czyli podatek za korzystanie ze środowiska naturalnego. Opłata Marszałkowska uiszczana jest przed przedsiębiorców, którzy nie stosują recyclingu. Ma ona skłonić do segregowania odpadów u źródła ich powstawania oraz do wpłacania przez firmy sprzątające większych kwot za składowanie odpadów, co w przyszłości pozwoli na lepsze ich wykorzystanie.

Więcej informacji na tsronach Ministerstwa Środowiska (pdf - 2,8 Mb)


Europejskie (EU) standarty emisyjne w Polsce z instalacji obowiązujące od końca 2007 r.

Dnia 20 grudnia 2005 r. Minister Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie standartów emisyjnych.

Rozporządzenie określa:

  • standarty emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, procesu technologicznego lub operacji technicznej oraz terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zakończenia jej eksploatacji lub dalszego łącznego czasu jej eksploatacji;
  • sytuacje uzasadniające przejściowe odstępstwa od standartów oraz granice odstępstw;
  • warunki uznawania standartów za dotrzymane;
  • wymagania w zakresie stosowania okreslonych rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie emisji;
  • sposoby postępowania w razie zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych dotyczących eksploatacji instalacji;
  • rodzaje zakłóceń, gdy wymagane jest wstrzymanie użytkowania instalacji;
  • środki zaradcze, jakie powinien podjąć prowadzący instalację;
  • przypadki, w których prowadzący instalację powinien poinformować o zakóceniach wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, termin, w jakim informacja ta powinna zostać złożona oraz jej wymaganą formę.

Masz więcej pytań?
Podziel się nimi na naszym forum...