Co robi się z popiołami lotnymi i ciężkimi?

Co robi się w Polsce z popiołami lotnymi i cięzkimi? czy są wykorzystywane?

Utylizacja popiołu ze spalarni

Podczas spalania substancji niebezpiecznych w piecu obrotowym powstają trzy rodzaje odpadów.

  • Popiół z procesu spalania w piecu
  • Pył powstający podczas oczyszczania na sucho oraz osiadający w filtrach workowych
  • Sole powstające podczas oczyszczania na mokro, w krystalizatorze oraz prasie filtracyjnej

Popiół generowany jest zawsze podczas procesu spalania. Pył powstaje tylko, gdy gazy spalinowe oczyszczane są metodą suchą, a sole generowane są podczas oczyszczania na mokro.

Popiół z przeciwprądowego pieca obrotowego

Popiół powstający podczas prawidłowego spalania odpadów niebezpiecznych powinien zawierać mniej niż 2% węgla. Większa ilość pozostałego węgla zabarwia popiół na intensywny czarny kolor. Jeżeli wartość graniczna nie przekroczy 2% kolor jest szary. 

Na zdjęciu poniżej ilość popiołu nie przekracza 0,5%, co jest ilością typową dla spalania w przeciwprądowym piecu obrotowym.

Popioły mogą kierowane być bezpośrednio na wysypiska odpadów niebezpiecznych, mieszane z cementem, aby unieruchomić skarpę wysypiska. Taki popiół nie jest niebezpieczny, ma on takie same właściwości jak popiół ze spalenia drewna. 

Pyły z przeciwprądowego pieca obrotowego

Pyły powstające podczas oczyszczania na sucho (pył z filtra workowego) Pyły lotne powstałe przy oczyszczaniu na sucho są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Muszą być zawsze mieszanie np. z cementem. Nazywa się to stabilizacją oraz stanowi zabezpieczenie przed wymywaniem substancji szkodliwych. Pyły w takiej postaci kierowane są na wysypisko odpadów niebezpiecznych.

Rękawy teflonowe wymienia się średnio raz na dwa lata. Następnie spala się je w piecu.

Sole z oczyszczania na mokro

Sole powstałe podczas oczyszczania gazów odlotowych na mokro zawsze trzeba stabilizować np. mieszając z cementem, aby zapobiec ich wymywaniu oraz przedostaniu sie do źródeł wody pitnej. Sole w takiej postaci kierowane są zawsze na wysypisko odpadów niebezpiecznych.

Taki roztwór soli wtryskuje się w filtry gdzie pozostaje.

Cena utylizacji

Optymalizacja ilości odpadów powstałych podczas spalania w piecu obrotowym Czasami mieszanie wszystkich odpadów oraz stabilizowanie ich cementem jest najtańszym rozwiązaniem. Wzrasta ich waga całkowita, ale zmniejsza się zagrożenie dla środowiska. Cena składowania odpadów zleży od indywidualnej umowy z właścicielem wysypiska.